STADGAR

Senast reviderade vid årsmötet 2021-04-22. 

TFG är en ideell förening som syftar till att vara en träffpunkt, där medlemmarna genom föredrag, studiebesök, utflykter m m informeras i tekniska ämnen och samhällsutveckling. Föreningen vill bidra till engagemang och debatt om teknik, teknikintresse och samhällsutveckling även i vidare kretsar. På hemsidan och i medlemstidningen TFG-bladet, som utkommer med fyra nummer per år, informeras om aktiviteter, rapporteras om möten och debatteras om teknik och samhälle. Tekniska Föreningen har också som mål att stärka och vidareutveckla samverkan mellan Högskolan i Gävle och näringslivet i regionen samt att stimulera uppkomsten av kunskapsföretag.

§ 1 Ändamål
Tekniska föreningen i Gävle har till ändamål att i vid bemärkelse utbilda och informera sina medlemmar och andra, så att de kan följa och påverka den tekniska utvecklingen i samhället.

§ 2 Verksamhet
För att uppfylla ändamålet skall föreningen ta fram, bearbeta och sprida kunskaper och erfarenheter bland sina medlemmar. Den ska också uppmuntra och främja kontakter mellan medlemmarna och även mellan företag och organisationer. Föreningen skall ägna särskild uppmärksamhet åt kontakterna mellan forskning och högre utbildning å ena sidan och näringsliv och diskussioner, studiebesök, samkväm, kurser m.m.

Då föreningen eller dess styrelse anser det lämpligt må föreningen inom sitt verksamhetsområde verkställa utredningar av praktisk, ekonomisk, teknisk eller organisatorisk natur.

Föreningens område är i första hand Gästrikland och norra Uppland.

Om föreningen eller dess styrelse finner lämpligt må samarbete inledas med grannföreningar och andra organisationer.

§ 3 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Gävle.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är en allmännyttig, ideell förening, innebärande att medlemskap fås efter anmälan till styrelsen.

§ 5 Hedersledamöter
Föreningen kan hedra personer, som gjort sig förtjänta av föreningens synnerliga tacksamhet, genom att utse dem till hedersledamöter. I samband med sådant beslut som skall vara tillstyrkt av föreningens styrelse får diskussion ej äga rum.

På motsvarande sätt tillstyrks och beslutas vid uttalande av förtjänstmedalj eller annan hedersbetygelse.

§ 6 Medlems uteslutning
Medlem, som under två år inte erlagt fastställd årsavgift, utesluts ur föreningen.

Om medlem i övrigt visar sig ovärdig tillhöra föreningen må föreningens styrelse efter noggrann prövning utesluta vederbörande. Härvid fordras 2/3 majoritet inom styrelsen.

§ 7 Årsavgifter
Beträffande årsavgifter gäller följande bestämmelser:
a) Årsavgiften för enskild medlem fastställes vid årsmötet.
b) Hedersledamöter är befriade från årsavgift.
c) Kvarstående ständig medlem är befriad från årsavgift.
d) Tillfällig gratismedlem kan utses av styrelsen. Det kan vara frågan om t.ex. stipendiat, någon som utfört en tjänst åt föreningen eller kontaktperson i grannförening eller annan organisation.

§ 8 Ansvarighet
För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar, förfallna men ej betalda avgifter inräknade.

§ 9 Medlems avgång
Vid medlems avgång ur föreningen äger han eller hans rättsinnehavare icke rätt att utfå någon del av föreningens tillgångar.

§ 10 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av årligen vald ordförande och 5 ledamöter.
Högst hälften av styrelsens medlemmar bör nyväljas per år. Detta för att säkra styrelsens kontinuitet. Beträffande omvalsmöjligheter föreligger endast restriktioner för ordförandeuppdraget om högst 3 gångers omval. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och eventuellt andra styrelsefunktionärer. Styrelsen må, om den finner lämpligt, inom sig utse ett arbetsutskott och vid behov tillkalla sakkunniga inom eller utom föreningen. Styrelsen må även inom föreningen utse arbets- eller utredningsgrupp.

§ 11 Styrelsens åliggande
Styrelsen har till åliggande:
a) Att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar samt gemensamt ansvara för dem.
b) Att föra förteckning över medlemmar.
c) Att föra protokoll vid styrelsesammanträden och, om så erfordras, vid föreningssammanträden.
d) Att bereda förekommande ärenden före deras behandling inför föreningen.
e) Att vid ordinarie årsmöte avge skriftlig verksamhetsberättelse för det gångna året.
f) Att anordna fyra ordinarie sammanträden under varje verksamhetsår, varvid ett är föreningens årsmöte och minst ett sammanträde skall hållas på hösten.
g) Att vid behov ordna extra sammanträden.
h) Att senast tre veckor före årsmöte överlämna erforderliga handlingar till föreningens revisorer.

§ 12 Årsmöte
Årsmöte hålles en gång varje kalenderår under februari, mars eller april månad.

§ 13 Kallelse
Kallelse till årsmöte eller extra sammanträde enligt § 15 skall av styrelsen utfärdas senast 10 dagar före årsmötet på sätt som styrelsen finner lämpligt. Därvid skall uppgift om förekommande stadgeändringar anges. Till andra sammanträden bör kallelse vara utsänd en vecka i förväg.

§ 14 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
c) Beslut huruvida mötet blivit utlyst i laga ordning ( jmf § 13 )
d) Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret.
e) Revisorernas berättelse.
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid verksamhetsberättelsen omfattar.
g) Behandling av förslag, som väckts av styrelsen, eller som av föreningsmedlem senast den 31 december skriftligen tillställts styrelsen.
h) Fastställande av årsavgift för nästföljande år.
i) Fastställande av budget för det kommande året.
j) Val av: Ordförande på 1 år
Styrelseledamöter 5 st på 2 år
Revisor 1 st och revisorsuppleant 1 st på 1 år
Valberedning bestående av 2 ledamöter på 1 år varav en är sammankallande.
k) Övriga frågor.

§ 15 Extra sammanträde
Extra sammanträde hålles:
a) om styrelsen så finner erforderligt eller
b) om revisorerna så påfordrar eller
c) om minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär detta.
I de båda senare fallen skall det ärende anges som önskas behandlat jämte motivering, varför ärendet skall tas upp.

§ 16 Rösträtt och beslut
Medlems rätt att delta i handhavande av föreningens angelägenheter utövas på föreningssammanträde, varvid gäller:
Att varje medlem äger en röst
Att rösträtt inte må utövas på grund av fullmakt och att beslut fattas, utom ifråga om sådana ärenden som behandlas i § 20 genom enkel röstövervikt, dock att vid lika röstetal som beslut gäller den mening, som biträdes av mötets ordförande, utom vid val då istället lottning avgör. Att yrkande om bordläggning av viss fråga skall bifallas, om så begärs av minst en tredjedel av de närvarande röstberättigade, dock inte i fråga om val. Bordläggning får endast ske en gång i samma fråga.
Omröstning och val sker öppet, såvida icke medlem begär sluten omröstning.

§ 17 Teckning av föreningen
Föreningen tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. 

§ 18 Verksamhetsår och räkenskaper
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna skall avslutas den 31 december. De skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse samt protokoll vara tillgänglig för revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§ 19 Revisorer
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två vid föreningens årsmöte valda revisorer, vilka senast en vecka före årsmötet till styrelsen avlämnar skriftlig redogörelse över sitt uppdrag.

§ 20 Stadgeändring m.m.
Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att vara giltigt ha fattats på två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Beslut om upplösning av föreningen och i samband därmed användning av dess tillgångar skall för att vara giltigt ha fattats på två varandra följande årsmöten.
Vid samtliga sammanträden fordras 2/3 majoritet.
Skriftlig kallelse med angivande av ärendet skall sändas till varje medlem.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar anslås till sådant allmännyttigt ändamål, varom föreningen beslutat vid de bägge årsmötena.