Kallelse till digitalt årsmöte, 20 april 2020

06.04.2020

Årsmöte Tekniska Föreningen i Gävle

Tid: Måndagen den 20 april 2020 kl. 1800

Plats: Microsoft Teams enligt särskild länk

Dagordning
§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Beslut om mötet blivit utlyst i laga ordning

§ 3 Godkännande av dagordningen

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 5 Val av personer att justera protokollet

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 7 Ekonomisk redovisning 2019

§ 8 Revisorns berättelse

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019

§ 10 Fastställande av årsavgift

§ 11 Fastställande av budget för 2020

§ 12 Val av styrelseledamöter och andra funktionärer

§ 13 Övriga ärenden

§ 14 Mötets avslutande