Kallelse till årsmöte 2022

14.04.2022

Kallelse till årsmöte i Tekniska Föreningen i Gävle

Tid: onsdag den 27 april 2021, kl. 18:00

Plats: DoSpace, Drottninggatan 18, Gävle

Du kommer till DoSpace antingen via rulltrappa från Åhléns eller via parkerings­huset Konvaljen. Det kommer att bjudas på någon form av mat. Skriv gärna i din anmälan om du är allergisk mot något.

Gästföreläsare: Årets högskolestipendiater 

Dagordning
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Beslut om mötet blivit utlyst i laga ordning
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 5 Val av personer att justera protokollet
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 7 Ekonomisk redovisning 2021
§ 8 Revisorns berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021
§ 10 Fastställande av årsavgift
§ 11 Fastställande av budget för 2022
§ 12 Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
§ 13 Övriga ärenden
§ 14 Mötets avslutande