Kallelse till årsmöte 2019

02.04.2019

Välkomna till årsmötet den torsdagen den 25 april 2019 i Gävle Innovation Arena, Do Space, Drottninggatan 18, Gävle.

Då kommer Högskolestipendiaterna Simon Malmberg och Karl Björelind att berätta om sin uppsats "Arbetsmetodik för effektivisering av intern materialförsörjning".

Dagordning

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Beslut om mötet blivit utlyst i laga ordning
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet .
§ 5 Val av personer att justera protokollet
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2018
§ 7 Revisorns berättelse
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
§ 9 Fastställande av årsavgift för 2020
§ 10 Fastställande av budget för 2019
§ 11 Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
§ 12 Övriga ärenden
§ 13 Mötets avslutande

Förslag oförändrad årsavgift för 2020, vilket innebär 150 kronor per medlem och 75 kronor för medlem som är studerande.

- Årets högskolestipendiater

- Avtackning av avgående styrelseledamöter

Med vänliga hälsningar

Thomas Nylund
Ordförande