x

Högskolestipendiater 2014

Motiveringar för 2014 års högskolestipendier

Daniel Jonsson
För hans examensarbete
”Livscykelanalys av en flaska whisky”

Kort motivering
Författaren har med en systematiskt genomförd och väl dokumenterad livscykelanalys  undersökt och uppskattat vilken miljöpåverkan företaget  Mackmyra Svensk Whisky har och visat vilka delprocesser som  har störst påverkan. Företaget har därigenom fått ett betydelsefullt  underlag för sitt fortsatta miljöarbete.


Länk till arbetet
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:653977


Madeleine Barås
Annika Brunberg

För deras examensarbete
”Applicerbarheten av produktanpassade supply chain- strategier inom stålindustrin. En fallstudie”

Författarna visar med sitt metodiskt väl genomförda arbete kring en intern supply-chain inom Sandvik Materials Technology  att  beslut kring val av supply chain-strategi, baserade på produkttyp, är otillräckliga och att flera andra aspekter kan vara av vikt, exempelvis osäkerhet i materialförsörjning och begränsningar gällande transportmöjligheter.

Länk till arbetet
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:633147


Högskolestipendiater 2013

Svennar, Rickard (Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad)

Gunnarsson, Jonas (Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad)

Tillämpning av RFID i små och medelstora hamnar


Högskolestipendiater 2009

Lise-Lott Nordsell och Emma Söderholm för deras examensarbete:

Multikriterieanalys för identifiering av lämpliga områden för etablering av vindkraftverk.

 

INFO
TFG delar ut tre olika typer av stipendier:

Högskolestipendiet 8 000kr
Stipendium från Tekniska föreningen i Gävle

Tekniska föreningen i Gävle utdelar varje år ett stipendium på 8 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle. Stipendiet utgör en belöning för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde. Examensarbetet ska ha anknytning till Gästrikland eller Älvkarleby kommun, antingen genom sitt ämnesval eller genom att det genomförts i samarbete med företag/organisation i detta område.

Stipendiet kan delas mellan två studenter som utfört samma examensarbete.

Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 mån räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Stipendiet utdelas vid Tekniska föreningens årsmöte eller vid annat tillfälle som bestäms av donator.

Beslut angående stipendierna fattas av högskolans stipendiekommitté. I denna kommitté ingår vid beslutstillfället företrädare för Tekniska föreningen. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiat utöver dem som sökt stipendiet.

Ansökningar ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 1 februari varje år. Ansökan sker via anvisat webbformulär.

Skolstipendiet 10 000kr
Stipendiet delas ut till en klass i grund eller gymnasieskolan i Gästrikland eller Älvkarleby.

Årets Teknikbefrämjare 5 000kr
Nominering till detta stipendium är öppen för föreningens medlemmar.